Revmatologická ambulance

Šumperk, Slovanská 1, 787 01

sestra: Eva Tyso?ová
tel. 583 223 433

objednávky k vyšet?ení v dob? ambulance


Osteologie je pom?rn? nový obor, který v sob? p?i lé?b? osteoporózy a jiných metabolických onemocn?ní skeletu spojuje p?ístup n?kolika standardních medicínských specializací, hlavn? vnit?ního léka?ství, endokrinologie, revmatologie, ortopedie, gynekologie, klinické biochemie, zobrazovacích metod, atd.

Osteoporóza je onemocn?ní, p?i kterém dochází ke zvýšené k?ehkosti kostí, které se tak stávají náchyln?jší ke zlomeninám. Pokud není v?nována pozornost prevenci tohoto onemocn?ní, nebo pokud se nelé?í, m?že toto onemocn?ní postupovat bez jakýchkoliv p?íznak?, až dojde ke zlomenin?. Lé?ba osteoporózy je dlouhodobá záležitost.

Vyšet?ení denzitometrem je zcela nebolestivé, trvá zhruba 15 minut, žádným zp?sobem nezat?žuje vyšet?ovaného a nevpravuje se p?ed ním ani po n?m do t?la žádná látka.

Ordina?ní hodiny

pond?lí 8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
 
úterý    -  
st?eda 7:30 - 12:00  
?tvrtek    -  
pátek 7:30 - 11:00  

 

Denzitometrie

Femina s.r.o., Léka?ský d?m Šumperk,
vchod B - zvýšené p?ízemí

objednávky na telefonu 583 311 222

m??ení
st?eda    7:00 - 12:00
?tvrtek   7:00 - 11:00
pátek     7:00 - 12:00

popisy nález?
pond?lí 16:00 - 19:00

Šumperk