Ambulance klinické osteologie a denzitometrie

Jeseník, Dukelská 456, Budova polikliniky, 4. patro

sestry: Michaela Beranová, Jana Nováková, Pavlína Štefanská a Martina Švédová

tel. 583 223 433 - objednávky po, st, pá v dob? ordina?ních hodin v Šumperku


Pro výkon denzitometrie máme uzav?enou smlouvu s pojiš?ovnami:

VZP (111) - Všeobecná zdravotní pojiš?ovna
?PZP (205) - ?eská pr?myslová zdravotní pojiš?ovna
ZPMV?R (211) - Zdravotní pojiš?ovna ministerstva vnitra ?eské republiky
OZP (207) - Oborová zdravotní pojiš?ovna
VOZP (201) - Vojenská zdravotní pojiš?ovna ?eské republiky


Osteologie je pom?rn? nový obor, který v sob? p?i lé?b? osteoporózy a jiných metabolických onemocn?ní skeletu spojuje p?ístup n?kolika standardních medicínských specializací, hlavn? vnit?ního léka?ství, endokrinologie, revmatologie, ortopedie, gynekologie, klinické biochemie, zobrazovacích metod, atd.

Osteoporóza je onemocn?ní, p?i kterém dochází ke zvýšené k?ehkosti kostí, které se tak stávají náchyln?jší ke zlomeninám. Pokud není v?nována pozornost prevenci tohoto onemocn?ní, nebo pokud se nelé?í, m?že toto onemocn?ní postupovat bez jakýchkoliv p?íznak?, až dojde ke zlomenin?. Lé?ba osteoporózy je dlouhodobá záležitost.

Vyšet?ení denzitometrem je zcela nebolestivé, trvá zhruba 15 minut, žádným zp?sobem nezat?žuje vyšet?ovaného a nevpravuje se p?ed ním ani po n?m do t?la žádná látka.

Ordina?ní hodiny

Ambulance
(objednávky na šumperské adrese) 
st?eda 14:00 - 17:00
?tvrtek  8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
   
Denzitometrie
úterý 8:00 - 10:00
sestra: Michaela Beranová
16:00 - 18:00
sestra: Pavlína Štefanská
?tvrtek 8:30 - 11:00
sestra: Jana Nováková
pátek 13:45 - 15:30
sestra: Martina Švédová

 

Jeseník